[Yesterday 11:55 PM] cnredd: Home... [Yesterday 08:07 PM] saltwn: hello redd, bye redd [Yesterday 01:04 PM] cnredd: Off to work!... [Yesterday 11:26 AM] cnredd: Good morning Wrinklers...