[Today 01:12 PM] cnredd: Off to work!... [Today 11:51 AM] cnredd: yo [Today 11:35 AM] Hairy Jello: sup [Today 11:28 AM] cnredd: Good morning Wrinklers... [Yesterday 10:45 PM] cnredd: Honey, I'm home... [Yesterday 01:21 PM] Hairy Jello: yellow [Yesterday 01:11 PM] cnredd: Workbound... [Yesterday 11:04 AM] cnredd: Good morning Wrinklers...