[Yesterday 10:42 PM] cnredd: [Yesterday 09:09 PM] saltwn: hey there [Yesterday 08:46 PM] Hairy Jello: hiya [Yesterday 10:18 AM] cnredd: Good morning Wrinklers...